TERMS AND CONDITIONS

Algemene voorwaarden Killerwork V.O.F.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Killerwork

In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt met Killerwork (“Killerwork”) bedoeld: Killerwork een V.O.F., kantoorhoudende te Amsterdam aan de Tweede Schinkelstraat 41.

1.2 Opdrachtgever

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die Killerwork verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Killerwork aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product.

1.3 Product(en)

In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Killerwork voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijlen, advertenties, (ontwerp)schetsen, websites, films en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Killerwork en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (“Overeenkomst(en)”), alsmede op de door Killerwork verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Afwijkende voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derden

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Killerwork, in welk kader Killerwork zich voor de uitvoering van derden bedient.

1.7 Tegenstrijdige bepalingen

Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte

Iedere door Killerwork gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen. Killerwork heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Killerwork het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2.2 Wijziging Overeenkomst

Opdrachtgever is voor de levering van het Product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Killerwork op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal Killerwork deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Killerwork is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

2.3 Prijsoverschrijdingen

Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de voor het Product overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

2.4 Omzetbelasting

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Killerwork wenst te verstrekken, dient Opdrachtgever Killerwork hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest. Artikel

3. Uitvoering Overeenkomst

3.1 Uitvoeren Overeenkomst

Killerwork zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Killerwork Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Werkzaamheden door derden

Indien en voor zover dit naar inzicht van Killerwork noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Killerwork het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Killerwork hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

3.3 Verstrekken van gegevens

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Killerwork aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Killerwork worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Killerwork zijn verstrekt, heeft Killerwork het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiendeextra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Killerwork aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Killerwork op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Killerwork namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.5 Goedkeuring tussenresultaten

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Killerwork de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Killerwork dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

3.7 Termijn van levering

Een door Killerwork opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.

3.9 Verzending Indien

Killerwork het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom

4.1 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

4.2 Naamsvermelding

Killerwork is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Killerwork in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik

Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Killerwork, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Killerwork schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

5.2 Wijzigingen

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Killerwork veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

5.3 Eigen promotie

Killerwork heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 6. Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Killerwork ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Killerwork door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Killerwork nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Killerwork onmiddellijke en volledige betaling te eisen. Alle door Killerwork gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen,buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien Killerwork als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 200 (twee honderd Euro).

7.2 Vooruitbetaling

Opdrachtgever dient 50% (vijftig procent) van de totale waarde van de Overeenkomst aan te betalen. Killerwork zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Killerwork aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven. Killerwork heeft het recht volledige betaling van kosten, in het bijzonder commercialproductie- en (ether)mediakosten van Opdrachtgever te verlangen, voordat Killerwork tot betaling van deze kosten (namens Opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft Killerwork te allen tijde het recht om betalingszekerheid te verlangen van een Opdrachtgever.

7.3 Deelfacturering

Killerwork heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.4 Reclames

Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Killerwork worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft Opdrachtgever zijn recht terzake verwerkt.

7.5 Geen korting of compensatie

Opdrachtgever verricht de aan Killerwork verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgever aan Killerwork heeft verstrekt.

7.6 Strekking van gedane betalingen

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding Overeenkomst

8.1 Opzegging Overeenkomst door Opdrachtgever

Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Killerwork om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.

8.2 Ontbinding Overeenkomst door Killerwork

Indien de Overeenkomst door Killerwork wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Killerwork om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Killerwork redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding

Naast een vergoeding van de door Killerwork geleden schade als bedoeld in dit artikel 8, zal een door Opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent) van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een minimum van € 500 (vijf honderd Euro).

8.4 Faillissement

Zowel Killerwork als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

8.5 Gebruik Product na voortijdige beëindiging

Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

8.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door Killerwork bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.

8.7 Overdracht aan derden

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Killerwork.

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken van derden

Opdrachtgever zal Killerwork en de door Killerwork ingeschakelde derde(n) vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door Killerwork aan Opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) Product, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van het Product. Opdrachtgever vrijwaart Killerwork en de door Killerwork ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken van Opdrachtgever en/ of derde(n) op intellectuele eigendomsrechten terzake van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en/ of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Killerwork en/of de door Killerwork ingeschakelde derde(n) terzake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal Opdrachtgever Killerwork en/of de door Killerwork ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

9.2 Overige garanties

Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel 9, verleent Killerwork geen garantie met betrekking tot het Product. Ieder Product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover Opdrachtgever bij Killerwork binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door Opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal Killerwork daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever verstrekt Killerwork alle bewijzenterzake. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zal Killerwork het Product of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn vandertig (30) dagen ter keuze van Killerwork gratis vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van Killerwork redelijkerwijs mogelijk is en Opdrachtgever het Killerwork toestaat het defecte Product of een gedeelte daarvan terug te nemen en Opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. In de gevallen waarin vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk is, zal Killerwork aan Opdrachtgever het voor het Product aan Killerwork betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het Product. Ook bij restitutie is Killerwork gerechtigd het Product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte Product door Opdrachtgever aan Killerwork.

9.3 De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het Product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als ‘normaal gebruik’ van het Product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het Product of gedeelten daarvan, onjuiste installatie en/ of onderhoud van het Product, maar niet beperkt tot, aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Killerwork.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien Killerwork al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het Product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door Killerwork ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

10.2 Indien Killerwork ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid

Killerwork is niet aansprakelijk voor:

  • fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  • fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  • fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
  • fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product dooranderen dan Killerwork;
  • schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Killerwork geleverde Product.

11.2 Beperking aansprakelijkheid

Indien en voor zover Killerwork aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Killerwork, begrensd tot:

  • het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering vanKillerwork terzake wordt uitgekeerd;
  • indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaanin de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, tenzij Killerwork de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en voorzover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Killerwork door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

11.4 Kopieën materialen

Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Killerwork niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.5 Bewaarplicht

Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Killerwork jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 11.4 en het door Killerwork geleverde Product.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

12.1 Wijzigen en aanvullen

Killerwork behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Reeds gesloten Overeenkomsten

Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden, dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Overdracht aan derden

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst en/of op het Product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de Overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 Opschriften

De opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

13.4 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

13.5 Nederlands recht

Op de Overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Killerwork is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Killerwork en Opdrachtgever.

Mei 2017

Download hier onze algemene voorwaarden (PDF).